VÙNG NGUYÊN LIỆU

Tuk Green là doanh nghiệp được hình thành và phát triển tại mảnh đất Tây Nguyên Đại Ngàn, chúng tôi và các đối tác với khát vọng xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đúng nghĩa đã hết sức nghiêm túc và phát huy tối đa trách nhiệm của một doanh nghiệp SIB (Doanh nghiệp tạo tác động xã hội) kiến tạo hệ sinh thái vùng nguyên liệu xanh, thuận tự nhiên và theo hướng hữu cơ.

Với triết lý kinh doanh lợi nhuận chia sẻ để tái đầu tư cho cộng đồng bảo tồn và phát huy nền văn hoá bản địa.

Để phù hợp với đặc thù tự nhiên và xã hội của khu vực Tây Nguyên, Tuk Green ngoài chủ trương phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, chuyên canh và thâm canh cao. Bên cạnh đó, Tuk Green phát triển vùng nguyên liệu cộng đồng dựa vào tiềm năng tài nguyên và lao động của các nhóm hộ dân, hợp tác xã nông nghiệp hợp tác với công ty. Hiện tại, công ty đã và đang phát triển các vùng nguyên liệu bao gồm:

Vùng nguyên liệu do Tuk Green trực tiếp canh tác

Vùng nguyên liệu liên kết với các tổ chức, hợp tác xã nông nghiệp

Vùng nguyên liệu cộng đồng liên kết các hộ nông dân từ các tỉnh tây nguyên, miền tây